tip:小说 + 作者名 搜索更精准
作者:卢若腾
诗之多,莫今日之岛上若也。忧愁之诗、痛悼之诗、愤怨激烈之诗,无所不有,无所不工。试问其所以工此之故?虽当极愁、极痛、极愤激之时,有不自禁其哑然失笑者,余窃耻之!岛居以来,虽屡有感触吟咏,未尝作诗观,未尝作工诗想;如痛者之呻、哀者之哭,噫气而已。录之赫蹏,寄之同志。异日有能谅余者曰;「此当日岛上之病人哀人也」!余其慰已。牧洲自序。
相关搜索